Договір № _____________
на постачання природного газу

 

м. Київ                                                                                                                                                                                                                 «___»________________ 2020 року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГІЯ СЕРВІС ЮА», як суб’єкт ринку природного газу має ЕІС код ____________________, що є платником податку на прибуток на загальних умовах, згідно Податкового кодексу України,надалі – “Постачальник”, в особі директора ________________, який діє на підставі Статуту, з однієї Сторони, та ____________________________ як суб’єкт ринку природного газу має ЕІС код ______________, надалі – “Споживач”, в особі директора ___________________________, який діє на підставіСтатуту, (далі разом іменуються – Сторони, а кожна окремо – Сторона), керуючись положеннями Закону України “Про ринок природного газу”, Правилами постачання природного газу, затвердженими постановою НКРЕКП 30.09.2015 р. № 2496, Кодексом газотранспортної системи, затвердженим постановою НКРЕКП 30.09.2015 р. № 2493, Кодексом газорозподільних систем, затвердженим постановою НКРЕКП 30.09.2015 р. № 2494, іншими нормативно-правовими актами, уклали даний договір на постачання природного газу (далі Договір) про наступне:

Терміни, наведені в цьому Договорі вживаються у значеннях, визначених Законом України «Про ринок природного газу», Правилами постачання природного газу, Кодексом газотранспортної системи, Кодексом газорозподільних систем.

 

I. Предмет договору

 

1.1. За цим Договором Постачальник зобов’язується забезпечити Споживача необхідним (п.2.2. та п.2.3. Додатку № 1) підтвердженим (узгодженим) обсягом природного газу (далі – Газ), на визначений Договором період, а Споживач зобов’язується своєчасно оплачувати Постачальнику вартість Газу, у розмірі, строки та порядку, що визначені цим Договором.
1.2. Обов’язковою умовою для постачання Газу Споживачу за цим Договором, є наявність у Споживача, укладеного в установленому порядку з Оператором ГРМ та/або ГТС договору розподілу та/або транспортування природного газу, на підставі якого Споживач набуває право санкціоновано відбирати Газ з газорозподільної та/або газотранспортної системи та включення Споживача до Реєстру споживачів Постачальника у відповідному Розрахунковому періоді.
Перехід права власності на Газ від Постачальника до Споживача здійснюється на межі балансової належності об’єкта (-ів) Споживача.
1.3. Відносини Сторін, що є предметом цього Договору, але не врегульовані ним, регулюються згідно із Законом України «Про ринок природного газу», Правилами постачання природного газу, Кодексом газотранспортної системи і Кодексом газорозподільних систем, а також іншими нормативно-правовими актами, що регулюють правовідносини суб’єктів ринку природного газу України.

 

II. Умовипостачання

 

2.1. Постачання Газу Споживачу здійснюється протягом періоду постачання Газу, визначеного Сторонами у п. 2.1. Додатку № 1 до даного Договору.
2.2. Постачальник забезпечує постачання підтвердженого обсягу Газу Споживачу, протягом визначеного у Додатку № 1 періоду постачання.
2.3. Споживання підтвердженого обсягу Газу протягом розрахункового періоду здійснюється, рівномірно, виходячи з добової норми, добові підтверджені обсяги постачання газу визначаються шляхом ділення місячного підтвердженого обсягу газу на кількість днів протягом цього місяця, якщо інші добові підтверджені обсяги по конкретному розрахунковому місяцю не визначені цим Договором чи Додатком № 1 до нього.
2.4. Споживач самостійно контролює власне газоспоживання та для недопущення перевищення підтвердженого добового обсягу Газу в розрахунковому періоді має самостійно і завчасно обмежити (припинити) власне газоспоживання. В іншому разі до Споживача можуть бути застосовані відповідні санкції та заходи з боку Постачальника, передбачені Правилами постачання природного газу та цим Договором, у тому числі примусове обмеження (припинення) газопостачання.
2.5. Обсяг споживання Газу Споживачем у розрахунковий період не повинен перевищувати добовий підтверджений обсяг Газу та/або підтверджений обсяг Газу.
2.6. Постачальник має право оперативно контролювати обсяг споживання Газу Споживачем використовуючи базу даних Оператора ГРМ/ГТС або інформацію Споживача, а також шляхом самостійного контролю обсягів споживання Газу на об’єкті Споживача. Порядок обміну інформацією між Споживачем та Постачальником, визначається у Додатку № 1 до даного Договору.
2.7. Споживач та Постачальник мають право на коригування протягом розрахункового періоду добових підтверджених обсягів природного Газу, в порядку встановленому цим Договором та Кодексом газотранспортної системи. Розмір коригування та Ціна Газу на скорегований обсяг (у випадку необхідності збільшення підтвердженого добового обсягу Газу та/або підтвердженого обсягу Газу), на відповідний Газовий місяць, узгоджується Сторонами, шляхом підписання відповідної додаткової угоди до Договору.
2.8. Якщо за підсумками розрахункового періоду фактичний об’єм (обсяг) постачання Газу Споживачу буде відрізнятися від підтвердженого обсягу Газу на цей період, Споживач зобов’язаний компенсувати Постачальнику вартість добових небалансів згідно умов визначених цим Договором.
2.9. Постачальник зобов’язується забезпечити якість комерційних послуг які надаються Споживачу за цим Договором, що передбачає вчасне та повне інформування Споживача про умови постачання, ціни на природний газ та вартість надаваних послуг, роз’яснення значення актів законодавства, якими регулюються відносини Сторін, ведення точних та прозорих розрахунків із Споживачем, докладання всіх можливих зусиль для вирішення спірних питань шляхом досудового врегулювання.
2.10. Дані, що ідентифікують Сторін як суб’єктів ринку природного газу України, дані про планові об’єми (обсяги) споживання природного газу на період дії Договору, засоби спілкування (телефони, e-mail) та/або публічного оголошення інформації Постачальником (веб-сайт), контактні дані і режим роботи точок контакту, а також інші умови постачання Газу, не врегульовані даним розділом, встановлюються Сторонами у Додатку № 1 до Договору.

 

III. Ціна, порядок обліку та порядок проведеннярозрахунків за Договором

 

3.1. Постачання Газу здійснюється за ціною, що вільно встановлюються між Постачальником та Споживачем.
3.1.1. Ціна газу узгоджується шляхом підписання додаткової угоди до цього Договору.
3.2. Вартість фактично поставленого Споживачу обсягу Газу, протягом відповідного Газового місяця, визначається як добуток загальної Ціни Газу та обсягу фактично поставленого Споживачу Газу, за відповідний розрахунковий період, згідно актів приймання-передачі.
3.3. Загальна вартість Договору складається з місячних сум вартості фактично поставлених обсягів Газу, згідно актів приймання-передачі, складених Сторонами протягом періоду постачання.
3.4. Ціна Газу підлягає зміні з наступних підстав:
3.4.1. зміни кон’юнктури ринку (зміна закупівельної ціни Газу у власників ресурсу (газодобувних підприємств, оптових продавців, власників імпортованого ресурсу природного газу);
3.4.2. набрання чинності нормативно-правовими актами, що зумовлюють понесення Постачальником додаткових фінансових витрат пов’язаних із провадженням господарської діяльності із постачання природного газу, включаючи але не обмежуючись: введенням в дію актів законодавства, що покладають на Постачальника обов’язок укладення договорів транспортування та/або розподілу природного газу (якщо такі договори покладають на Постачальника додаткові грошові зобов’язання); набрання чинності нормативно-правовими актами, що передбачають збільшення розміру фінансового забезпечення, що надається Постачальником Оператору ГТС, та/або збільшення розміру страхового запасу газу; введення нових податків, зборів та/або інших обов’язкових платежів; набрання чинності нормативно-правовими актами, що передбачають обов’язок сплати Постачальником внесків на державне регулювання діяльності із постачання природного газу; тощо;
3.4.3. надання Споживачем заявки на коригування договірних планових обсягів Газу та/або підтверджених обсягів Газу, у сторону збільшення;
3.4.4. з будь-яких інших підстав, що випливають із відповідної письмової домовленості Сторін, оформлених відповідною додатковою угодою до Договору.
3.5. У випадку настання обставин, визначених сторонами у п. 3.4 Договору, Сторони зобов’язуються врегулювати питання, щодо зміни Ціни Газу, шляхом укладення відповідної додаткової угоди, у наступні строки:
3.5.1. у випадку передбаченому п. 3.4.1. Договору, у термін по 25 (двадцять п’яте) число місяця, що передує відповідному Газовому місяцю;
3.5.2. у випадку передбаченому п. 3.4.2. Договору, у строк, що не перевищує 6 (шість) календарних днів, від дати набрання чинності відповідними нормативно-правовими актами; 3.5.3. у випадку передбаченому п. 3.4.3. Договору, якщо коригування стосується договірних планових обсягів Газу, у термін по 25 (двадцять п’яте) число місяця, що передує відповідному Газовому місяцю, щодо якого Споживачем було направлено Постачальнику заявку на коригування планового обсягу Газу. Якщо коригування стосується підтвердженого обсягу Газу, у відповідному Газовому місяці, у строк, що не перевищує 3 (трьох) календарних днів, із дня направлення Споживачем Постачальнику відповідної заявки на коригування (збільшення) підтвердженого обсягу Газу, у відповідному Газовому місяці. У випадку, якщо Сторонами не досягнуто згоди щодо обсягу коригування (збільшення підтвердженого обсягу), Ціни Газу на скорегований обсяг та порядку проведення розрахунків за обсяг коригування, Постачальник звільняється від відповідальності за поставку такого (додаткового) обсягу Газу Споживачу, а відповідна заявка Споживача вважається відхиленою Постачальником.
3.5.4. у випадку передбаченому п. 3.4.4. Договору, у строки визначені чинним законодавством України.
3.6. Обсяг переданого (спожитого) газу за розрахунковий період, що підлягає оплаті Споживачем, визначається на межі балансової належності між Оператором ГРМ та Споживачем на підставі даних комерційних вузлів обліку (лічильників газу), визначених в заяві-приєднанні до договору розподілу природного газу, укладеного між Оператором ГРМ та Споживачем, а також з урахуванням процедур, передбачених Кодексом ГРМ.
3.7. Розрахунковим періодом за цим Договором є відповідний Газовий місяць. Розрахунки Споживача за Газ здійснюються за розрахунковий період, шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника, у наступному порядку:
3.7.1 100% (сто відсотків) вартості планового обсягу Газу, відповідного розрахункового періоду, у термін по 20 (двадцяте) число місяця, що передує розрахунковому періоду;
3.7.2. остаточний розрахунок за фактично поставлений/спожитий обсяг Газу, протягом розрахункового періоду, здійснюється Споживачем, у термін по 6 (шосте) число місяця, наступного за розрахунковим періодом.
3.8. У разі переплати, сума переплати зараховується в рахунок оплати на наступний розрахунковий період або повертається на поточний рахунок Споживача, на його письмову вимогу.
3.9. Датою оплати (здійснення розрахунку) визначається дата, на яку грошові кошти були зараховані на поточний рахунок Постачальника.
3.10. За підсумками розрахункового періоду, Споживач до 5 числа місяця, наступного за розрахунковим, зобов’язаний надати Постачальнику копію відповідного акту про фактичний об’єм (обсяг) розподіленого (протранспортованого) Газу Споживачу за розрахунковий період, що складений між Оператором ГРМ/ГТС та Споживачем, відповідно до вимог чинного законодавства України.
3.11. На підставі отриманих від Споживача даних та/або даних Оператора ГРМ/ГТС, Постачальник протягом трьох робочих днів готує та надає Споживачу два примірника акта приймання-передачі Газу за розрахунковий період, підписані уповноваженим представником Постачальника.
3.12. Споживач протягом двох днів з дати одержання акта приймання-передачі Газу зобов’язується повернути Постачальнику один примірник оригіналу акта приймання-передачі Газу, підписаний уповноваженим представником Споживача, або надати в письмовій формі мотивовану відмову від підписання акта приймання-передачі Газу.
3.13. У випадку відмови від підписання акту приймання-передачі Газу Споживачем, обсяг постачання (споживання) газу встановлюється Постачальником в односторонньому порядку, на підставі даних Оператора ГРМ. Споживач в такому разі не позбавлений права звернутись до суду за вирішенням спору з приводу обсягів спожитого Газу. До прийняття рішення судом та набрання таким 4 рішенням законної сили, обсяг спожитого Газу та вартість послуг з його постачання встановлюється відповідно до даних Постачальника.
3.14.У випадку не повернення Споживачем підписаного оригіналу акту приймання-передачі Газу, або ненадання письмової обґрунтованої відмови від його підписання до 10 числа місяця, наступного за звітним, такий акт вважається підписаним Споживачем, а обсяг спожитого Газу встановлюється відповідно до даних Оператора ГРМ.
3.15. Про намір змінити умови договору Постачальник повідомляє Споживача шляхом оприлюднення відповідної інформації на власному веб-сайті в мережі інтернет за посиланням https://energoretail.com.ua/. Усі зміни і доповнення до Договору оформлюються письмово та підписуються уповноваженими представниками Сторін.
3.16 Споживач зобов’язаний оплатити Постачальнику компенсацію добових небалансів за календарний місяць, який виникає протягом Розрахункового періоду, згідно наступного розрахунку:
3.17 При виникненні Позитивного Добового небалансу протягом доби вартість Добового небалансу розраховується за наступною формулою:

 

Вдн+ = (Фактичний добовий обсяг – Підтверджений добовий обсяг ) × (Маржинальна ціна продажу природного газу × К × 0,97 – Узгоджена ціна природного газу)

 

Де, Вдн+ – вартість позитивного добового небалансу у відповідну Розрахункову добу, грн. без ПДВ.
Підтверджений добовий обсяг – підтверджений добовий обсяг відбору/споживання природного газу у відповідну Розрахункову добу, тис.м3 ;
Фактичний добовий обсяг – фактично відібраний/спожитий Споживачем природний газ за даним Оператора ГРМ та/або Оператор ГТС, тис.м3 ;
Маржинальна ціна продажу природного газу – Маржинальна ціна продажу природного газу (Оператору ГТС), що визначена Оператором ГТС у відповідності до Кодексу ГТС для відповідної Розрахункової доби, грн. без ПДВ за 1 тис. м3 ;
Узгоджена ціна природного газу – узгоджена Сторонами ціна природного газу для відповідного розрахункового періоду, грн. без ПДВ за 1 тис. м3
К – коефіцієнт, який залежить від допустимого відхилення Добового небалансу. К=1, якщо відхилення Добового небалансу становить менше 10 %. К=0,9 у випадку, якщо відхилення Добового небалансу становить 10 % та більше.
3.18 При виникненні Негативного Добового небалансу протягом доби вартість Добового небалансу розраховується за наступною формулою:

 

Вдн- = (Фактичний добовий обсяг – Підтверджений добовий обсяг) × (Маржинальна ціна придбання природного газу × К × 1,03 – Узгоджена ціна природного газу)

 

де, Вдн– – вартість негативного добового небалансу у відповідну Розрахункову добу, грн. без ПДВ.
Підтверджений добовий обсяг – підтверджений добовий обсяг відбору/споживання природного газу у відповідну Розрахункову добу, тис.м3;
Фактичний добовий обсяг – фактично відібраний/спожитий Споживачем природний газ за даним Оператора ГРМ та/або Оператор ГТС, тис.м3;
Маржинальна ціна придбання природного газу – Маржинальна ціна придбання природного газу (у Оператора ГТС), що визначена Оператором ГТС у відповідності до Кодексу ГТС для відповідної Розрахункової доби, грн. без ПДВ;
Узгоджена ціна природного газу – узгоджена Сторонами ціна природного газу для відповідного розрахункового періоду, грн. без ПДВ за 1 тис. м3
К – коефіцієнт, який залежить від допустимого відхилення Добового небалансу. К=1, якщо відхилення Добового небалансу становить менше 10 %. К=1,1 у випадку, якщо відхилення Добового небалансу становить 10 % та більше.
3.19. Розмір компенсації добових небалансів за календарний місяць розраховується як сума всіх Вдн-у Розрахунковому Місяці плюс сума всіх Вдн+ у такому Розрахунковому місяці та підлягає виплаті Споживачем Постачальнику якщо Розмір компенсації добових небалансів за календарний місяць є плюсовим (більше 0).
3.20 Розмір компенсації добових небалансів за календарний місяць включається окремою строчкою до Акту приймання-передачі природного газу в Розрахунковому місяця, або оформлюється окремим Актом та підтверджується Розрахунком, який надає Постачальник. За погодженням Сторін, розмір компенсації за добові небаланси за календарний місяць може бути включений до ціни природного газу в Розрахунковому місяці, шляхом коригування ціни в такому Розрахунковому місяці, на підставі додаткової угоди.
3.21 У випадку відмови від підписання Споживачем акту про компенсацію вартості місячного небалансу, Розмір компенсації добових небалансів за календарний місяць, встановлюється Постачальником в односторонньому порядку, на підставі даних Оператора ГТС про розмір споживання газу в Розрахунковому періоді та порядку розрахунку компенсації згідно цього пункту. Споживач в такому разі не позбавлений права звернутись до суду за вирішенням спору. До прийняття рішення судом та набрання таким рішенням законної сили, розмір компенсації встановлюється згідно Розрахунку, наданого Постачальником та підлягає безумовній оплаті у строки, встановлені цим Договором.
3.22. Оплата розміру компенсації добових небалансів за календарний місяць підлягає оплаті не пізніше 10 числа місяця, що йде за Розрахунковим Місяцем на підставі Розрахунку, наданого Постачальника.

 

IV. Права та обов’язкиСпоживача

 

4.1. Споживач має право:
4.1.1. на отримання Газу в обсягах, визначених цим Договором, за умови дотримання його умов;
4.1.2. на отримання інформації щодо Ціни Газу, порядку оплати Газу, загальні умови постачання, права та обов’язки Постачальника та Споживача, зазначення актів законодавства, якими регулюються відносини між Постачальником і Споживачем, наявні способи досудового вирішення спорів з Постачальником;
4.1.3. звертатися до Постачальника для вирішення будь-яких питань, пов’язаних з виконанням цього Договору;
4.1.4. на звірку фактичних розрахунків з підписанням відповідного акта;
4.1.5. вільно обирати постачальника, шляхом зміни постачальника, в порядку визначеному цим Договором та чинним законодавством України;
4.1.6. оскаржувати будь-які несанкціоновані неправомірні чи інші дії Постачальника, що порушують права Споживача, та приймати участь у розгляді цих скарг на умовах, визначених діючими нормативно-правовими актами та цим Договором;
4.1.7. отримувати відшкодування збитків від Постачальника, що понесені Споживачем, у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням Постачальником своїх зобов’язань перед Споживачем, відповідно до умов цього Договору та чинного законодавства України; 4.1.8. самостійно припиняти (обмежувати) відбір Газу для власних потреб з дотриманням вимог чинного законодавства, про що повинен письмово повідомляти всіх суб’єктів ринку природного газу, з якими укладено відповідні договори;
4.1.8. самостійно припиняти (обмежувати) відбір Газу для власних потреб з дотриманням вимог чинного законодавства, про що повинен письмово повідомляти всіх суб’єктів ринку природного газу, з якими укладено відповідні договори;
4.1.9. вимагати поновлення постачання Газу в установленому порядку після усунення порушень і компенсації оплати послуг за відключення та підключення, якщо припинення газопостачання відбулося без розірвання Договору;
4.1.10. на своєчасне отримання достовірної інформації, в тому числі передбаченої Законом України “Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, 6 природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення”.
4.1.11. мати інші права, передбачені діючими нормативно-правовими актами і цим Договором.
4.2. Споживач зобов’язується:
4.2.1. дотримуватися вимог чинних нормативно-правових актів, що регулюють правовідносини на ринку природного газу;
4.2.2. забезпечити дотримання дисципліни відбору (споживання) природного газу в обсягах та на умовах, визначених цим Договором;
4.2.3. забезпечувати своєчасну та повну оплату поставленого Газу, згідно з умовами Договору;
4.2.4. укласти в установленому порядку договір розподілу природного газу з Оператором ГРМ для набуття права санкціоновано відбирати Газ з газорозподільної системи та фізичної доставки газу до межі балансової належності об’єкта Споживача;
4.2.5. не допускати несанкціонованого відбору природного газу;
4.2.6. провести повний розрахунок із Постачальником за Газ, спожитий Споживачем до дати переходу до нового постачальника та виплатити на рахунок Постачальника суму компенсації, визначеної умовами даного Договору;
4.2.7. своєчасно повідомляти Постачальнику про всі зміни щодо персоніфікованих даних Споживача;
4.2.8. за підсумками кожного розрахункового періоду, до 5 числа місяця, наступного за розрахунковим періодом, надавати Постачальнику копію відповідного акта про фактичний об’єм (обсяг) розподіленого (протранспортованого) Газу Споживачу за розрахунковий період, що складений між Оператором ГРМ/ГТС та Споживачем;
4.2.9. забезпечувати безперешкодний допуск представників Постачальника за пред’явленням службового посвідчення на територію власних об’єктів, де розташовані вузли обліку газу, прилади обліку газу, лічильники газу тощо, для звірки даних фактичного споживання Газу;
4.2.10. проводити звірку фактичних розрахунків за Газ поставлений за цим Договором; 4.2.11. відшкодовувати Постачальнику збитки, понесені ним у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням Споживачем своїх зобов’язань перед Постачальником за діючими нормативно-правовими актами та/або цим Договором;
4.2.12. здійснювати комплекс заходів, спрямованих на запобігання виникненню загрози життю або травматизму, пошкодженню обладнання та продукції, негативних екологічних наслідків тощо в разі отримання повідомлення про припинення (обмеження) постачання (розподілу/транспортування) природного газу;
4.2.13. самостійно обмежити (припинити) споживання Газу у випадках:
– порушення строків оплати за цим Договором;
– відсутності або недостатності підтвердженого обсягу Газу;
– перевитрат добової норми та/або місячного підтвердженого обсягу природного газу без узгодження з Постачальником;
– в інших випадках, передбачених цим Договором та чинним законодавством.
4.2.14. здійснювати обмін інформацією із Постачальником, в порядку та на умовах визначених даним Договором;
4.2.15. своєчасно повідомляти Постачальника про початок процедури ліквідації Споживача або про порушення судом справи про банкрутство Споживача;
4.2.16. невідкладно, не пізніше наступного дня, із дня коли Споживачу стало відомо про наявність у Оператора ГРМ будь-яких претензій, щодо стану комерційного ВОГ та його складових (зокрема ЗВТ) та/або про настання обставин, що у майбутньому можуть бути підставою для перерахунку (донарахування) або зміни режиму нарахування об’ємів природного газу Споживачу, повідомити про це Постачальника та надати останньому копії відповідних документів, що засвідчують виникнення вищевказаних обставин;
4.2.17. виконувати інші обов’язки, покладені на Споживача чинним законодавством та/або цим Договором.

 

V. Права і обов’язкиПостачальника

 

5.1. Постачальник має право:
5.1.1. отримувати від Споживача оплату за поставлений Газ відповідно до умов Договору;
5.1.2. ініціювати припинення постачання природного газу Споживачу у порядку та на умовах, визначених цим Договором та чинним законодавством;
5.1.3. на безперешкодний доступ (за пред’явленням службового посвідчення) до комерційних вузлів обліку природного газу, що встановлені на об’єктах газоспоживання Споживача, для звірки даних фактичного споживання природного газу;
5.1.4. на повну і достовірну інформацію від Споживача, щодо режимів споживання природного газу;
5.1.5. отримувати відшкодування збитків від Споживача, що понесені Постачальником, у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням Споживачем своїх зобов’язань перед Постачальником, відповідно до умов цього Договору та чинного законодавства;
5.1.6. на компенсацію витрат Постачальника, у випадках передбачених даним Договором;
5.1.7. мати інші права, передбачені чинними нормативно-правовими актами і цим Договором.
5.2. Постачальник зобов’язується:
5.2.1. забезпечити постачання Газу на умовах та в обсягах, визначених цим Договором, за умови дотримання Споживачем дисципліни відбору (споживання) Газу та проведення своєчасних розрахунків за нього;
5.2.2. забезпечити подання всіх необхідни х документів для підтвердження Оператором ГТС необхідного Споживачу обсягу Газу за умови, що Споживач виконав власні обов’язки перед Постачальником, для замовлення необхідно Споживачу обсягу Газу;
5.2.3. забезпечувати належну якість надання послуг постачання Газу відповідно до вимог чинного законодавства та цього Договору;
5.2.4. надавати Споживачу інформацію про умови постачання, ціну Газу, порядок оплати за спожитий Газ та іншу інформацію, що вимагається діючими нормативно-правовими актами. Така інформація оприлюднюється на веб-сайті Постачальника;
5.2.5. в установленому порядку розглядати запити Споживача щодо діяльності, пов’язаної з постачанням природного газу;
5.2.6. забезпечувати конфіденційність даних, які отримуються від Споживача;
5.2.7. своєчасно повідомляти Споживача якщо Постачальник знаходиться в процесі ліквідації, або визнання банкрутом, або якщо Постачальник проходить по процедурі призупинення/анулювання ліцензії на постачання природного газу, його ліцензію на провадження діяльності з постачання природного газу анульовано або її дію зупинено та про відсутність ресурсу природного газу;
5.2.8. доводити до Споживача підтверджені обсяги природного газу (підтверджені номінації) на відповідний газовий місяць;
5.2.9. виконувати інші обов’язки, які покладені на Постачальника чинним законодавством та/або цим Договором.

 

VI. Порядок припинення та відновленнягазопостачання

 

6.1. Постачальник має право ініціювати/вживати заходи з припинення або обмеження в установленому порядку постачання Газу Споживачу у разі:
6.1.1. проведення Споживачем неповних або несвоєчасних розрахунків за цим Договором;
6.1.2. перевитрат добової норми (узгодженого договором графіка нерівномірної подачі природного газу) та/або місячного підтвердженого обсягу Газу;
6.1.3. розірвання/припинення/призупинення цього Договору;
6.1.4. відмови від підписання акта приймання-передачі Газу, за відповідний розрахунковий період, без відповідного письмового обґрунтування;
6.1.5. настання заходів, передбачених Правилами про безпеку постачання природного газу, що діють відповідно до вимог статті 5 Закону України “Про ринок природного газу”;
6.1.6. настання заходів, передбачених Національним планом дій, розробленого на виконання статті 6 Закону України «Про ринок природного газу»;
6.1.7. у випадку відмови Споживача від підписання додаткової угоди, щодо зміни Ціни Газу, у випадках передбачених цим Договором;
6.1.8. газопостачання Споживачу може бути припинено (обмежено) в інших випадках, обумовлених цим Договором та/або передбаченими чинним законодавством України.
6.2. За необхідності здійснення заходів з обмеження або припинення газопостачання Споживачу, Постачальник, не менше ніж за три доби (для підприємств металургійної та хімічної промисловості – не менше ніж за 5 діб) до дати такого припинення, направляє Споживачу повідомлення (з позначкою про вручення) про необхідність самостійно обмежити чи припинити газоспоживання з певного періоду (день, година) та у визначений зі Споживачем час має право опломбувати запірні пристрої споживача, за допомогою яких споживач самостійно обмежив чи припинив подачу газу на власні об’єкти. Повідомлення складається відповідно до форми повідомлення, встановленої наказом Міністерства палива та енергетики України від 03 липня 2009 року N 338, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 липня 2009 року за N 703/16719, та містити підставу припинення, дату та час, коли Споживачу необхідно самостійно обмежити чи припинити споживання Газу.
6.3. Постачальник має право здійснити заходи з обмеження чи припинення газопостачання Споживачу через залучення до цих робіт Оператора ГРМ/ГТС. Для цього у Постачальника має бути укладений з Оператором ГРМ/ГТС договір на виконання робіт, пов’язаних з припиненням/обмеженням газопостачання споживачам. При необхідності здійснення заходів з обмеження чи припинення газопостачання Споживачу Оператором ГРМ/ГТС, Постачальник направляє Оператору ГРМ/ГТС відповідне письмове повідомлення (з позначкою про вручення), копію якого направляє Споживачу (з позначкою про вручення), в якому повинен зазначити підстави припинення, дату та час, коли необхідно обмежити чи припинити розподіл (транспортування) природного газу на об’єкт (об’єкти) Споживача. В такому разі, Оператор ГРМ/ГТС у відповідності до умов укладеного договору на виконання робіт, пов’язаних з припиненням/обмеженням газопостачання, здійснює відповідне обмеження чи припинення розподілу/транспортування природного газу з дотриманням правил безпеки та нормативних документів, що визначають порядок обмеження/припинення природного газу.
6.4. У разі одержання повідомлення про припинення або обмеження постачання Газу Споживач зобов’язаний з дотриманням правил безпеки обмежити (припинити) власне споживання Газу, а в разі, якщо обмеження (припинення) Газу буде здійснюватися Оператором ГРМ/ГТС, ужити комплекс заходів, спрямованих на запобігання виникненню аварійних ситуацій та підготувати власне газоспоживне обладнання до обмеження (припинення) розподілу/транспортування Газу.
6.5. Припинення газопостачання не звільняє Споживача від обов’язку сплатити заборгованість Постачальнику за цим Договором.
6.6. Якщо за ініціативою Споживача необхідно припинити газопостачання на об’єкт Споживача чи його окремі газові прилади для проведення ремонтних робіт, реконструкції чи технічного переоснащення тощо, Споживач має звернутися до Оператора ГРМ.

 

VІІ. Порядок зміни постачальника

 

7.1. Споживач має право змінити Постачальника виключно у випадку повного дотримання умов визначених даним розділом Договору.
7.2. Зміні Постачальника, у відповідному розрахунковому періоді, має передувати укладання договору постачання природного газу з новим постачальником та розірвання даного Договору або його призупинення в частині постачання Газу, а також відсутність у Споживача простроченої заборгованості за поставлений Газ перед Постачальником за цим Договором.
7.3. Постачальник може вимагати від Споживача, виплати справедливої та обґрунтованої компенсації, якщо така компенсація (її розмір) буде узгоджено Сторонами у відповідній угоді про розірвання цього Договору або його призупинення в частині постачання природного газу, у зв’язку із зміною постачальника.
7.4. Споживач, повинен виконати свої зобов’язання по розрахунках за Газ перед Постачальником та підписати з ним угоду про розірвання цього Договору або його призупинення в частині постачання природного газу з дати, з якою постачання природного газу буде здійснювати новий постачальник. При укладенні угоди про призупинення дії даного Договору, Сторони мають в обов’язковому порядку погодити всі необхідні умови, які Сторони вважають істотними для відновлення дії даного Договору. За умови дотримання вищезазначених умов, зміна Постачальника має бути завершена протягом періоду часу, який не перевищує 21 день з дати отримання Постачальником повідомлення Споживача про його намір змінити Постачальника.
7.5. Повідомлення Споживачем Постачальника про намір змінити Постачальника є пропозицією про розірвання цього Договору або його призупинення в частині постачання Газу і повинно містити дату розірвання (призупинення) цього Договору, яка визначається останнім календарним днем перед датою, з якої договір постачання природного газу з новим постачальником набере чинності. З метою забезпечення безперебійного постачання природного газу, Постачальник поставляє Газ Споживачу до останнього дня терміну дії цього Договору, відповідно до умов та положень, узгоджених у ньому, а договір постачання природного газу, укладений з новим постачальником, набирає чинності наступного дня після розірвання (призупинення) цього Договору, але за умови, що у Споживача не буде простроченої заборгованості за поставлений Газ перед Постачальником. Якщо на початок періоду фактичного постачання природного газу новим постачальником, чи протягом цього періоду, по Споживачу виникне прострочена заборгованість за поставлений Газ перед Постачальником (із-за розбіжності між плановим і фактичним споживанням, настання терміну остаточного розрахунку після початку постачання газу новим постачальником, тощо), останній має право повідомити про це Оператора ГТС та здійснити заходи, щодо припинення постачання Газу Споживачу, у тому числі через Оператора ГРМ.
7.6. Фактичне постачання природного газу новим постачальником може починатись виключно з першого числа розрахункового періоду наступного за тим, у якому з новим постачальником було укладено договір на постачання та за умови включення Споживача до підтвердженої номінації нового постачальника в порядку, визначеному чинним законодавством України.

 

VIІI. Відповідальність Сторін

 

8.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором, Сторони несуть відповідальність, передбачену цим Договором та чинним законодавством України.
8.2. У разі прострочення виконання Споживачем своїх зобов’язань з оплати вартості Газу та/або компенсації добових небалансів у порядку визначеному цим Договором, Споживач зобов’язаний сплатити на користь Постачальника штраф у розмірі 10% (десять відсотків) від суми прострочення.
8.3. Для ініціювання процедури відшкодування збитків Споживач складає в довільній формі актпретензію, в якому зазначає підстави та розмір нарахованих збитків, та направляє цей акт-претензію Постачальнику поштовим відправленням з позначкою про вручення, а Постачальник зобов’язаний не пізніше двадцяти робочих днів з моменту його отримання відшкодувати завдані збитки або написати мотивовану відмову від їх повного або часткового відшкодування. У випадку не реагування у встановлений строк на звернення або не відшкодування завданих збитків Споживач має право звернутись до суду.
8.4. Постачальник не відповідає за будь-які перебої у транспортуванні або розподілі природного газу, які стосуються функціонування, обслуговування та/або розвитку газотранспортної та/або газорозподільної системи, а також за будь-яке погіршення якості природного газу, спричинене по вині відповідального системного оператора.
8.5. Порядок документального підтвердження порушень умов цього Договору, а також відшкодування збитків встановлюється Правилами постачання.

 

ІХ. Порядок розв’язання спорів

 

9.1. Спори між Споживачем і Постачальником вирішуються шляхом досудового врегулювання спорів у прозорий, справедливий і швидкий спосіб. Постачальник зобов’язаний розглянути всі скарги, отримані від Споживача, і протягом одного місяця повідомити про результати їх розгляду.
9.2. Процедура вирішення спорів Постачальником і контактна інформація підрозділів Постачальника, відповідальних за розв’язання спорів (телефони, e-mail, режим роботи, адреси, П. І. Б. відповідальних працівників тощо), публікуються на веб-сайті Постачальника.
9.3. У разі недосягнення між Споживачем та Постачальником згоди спірні питання вирішуються у порядку, встановленому чинним законодавством, у тому числі в судовому порядку.

 

X. Форс-мажор

 

10.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за Договором, якщо це невиконання є наслідком непереборної сили (форс-мажорних обставин).
10.2. Під форс-мажором розуміють будь-яку подію або обставину поза розумним контролем Сторони, що посилається на форс-мажор, внаслідок або в результаті якої така Сторона не виконує будь-яке або будь-які зобов’язання за цим Договором, і така Сторона не могла попередити або подолати таке невиконання розумними зусиллями зі свого боку. Форс-мажор включає наступні події та обставини, які виникли після підписання Договору внаслідок непередбачених Сторонами подій надзвичайного характеру, включаючи, але не обмежуючись:
10.2.1. страйки, локаути та інші виробничі конфлікти;
10.2.2. законодавчі акти, закони, підзаконні акти, правила, постанови та/або накази уряду або урядових органів або їх представників, або інших суб’єктів, що перебувають під контролем або у власності уряду, або дотримання таких законодавчих актів, законів, правил, постанов та/або наказів, які безпосередньо стосуються Сторони, роблять незаконним та/або неможливим виконання будь-якою із Сторін її зобов’язання за цим Договором;
10.2.3. дії неприятельських держав, війни або військові дії, громадянські та військові заворушення, блокади, повстання, заколоти, епідемії, карантинні обмеження;
10.2.4. стихійні лиха, в тому числі блискавки, пожежі, буревії, штормове попередження, сейсмічні хвилі, землетруси, повені, оповзні, інші стихійні лиха, природні катаклізми та несприятливі погодні умови;
10.2.5. вибухи, пожежі, аварії, поломки або відмови механізмів/переробного обладнання на газотранспортній системі або у видобувній системі;
10.2.6. подія форс-мажору, за договірними домовленостями будь-якої із Сторін, відносно доступу до газотранспортної системи України, що стосується поставки і прийняття Газу за цим Договором.
10.3. Сторона не буде вважатись такою, що порушує будь-яке із своїх зобов’язань за цим Договором, і не буде нести відповідальність за будь-яку затримку у виконанні або за невиконання будь-яких своїх зобов’язань за цим Договором, якщо таке виконання стає неможливим, зазнає перешкод або затримок внаслідок обставин форс-мажору.
10.4. Строк виконання зобов’язань за цим Договором відкладається на строк дії форс-мажорних обставин.
10.5. Сторони зобов’язані негайно повідомити про обставини форс-мажору та протягом чотирнадцяти днів з дня їх виникнення надати підтвердні документи щодо їх настання відповідно до законодавства.
10.6. Виникнення обставин форс-мажору не є підставою для відмови Споживача від сплати Постачальнику за послуги, які були надані до їх виникнення.

 

XІ. Строк дії Договору та інші умови

 

11.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання та діє в частині здійснення розрахунків між Сторонами до повного їх здійснення, а в частині постачання Газу по “31” грудня 20__ року.
11.2. Договір укладений у 2 (двох) оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу – по одному примірнику для кожної із Сторін.
11.3. Усі зміни і доповнення до Договору оформлюються письмово та підписуються уповноваженими представниками Сторін. У випадку, якщо установчим документом Сторони передбачена наявність печатки, Договір має бути скріплений печаткою такої Сторони.
11.4. Сторони зобов’язуються повідомляти одна одну у разі прийняття рішення про ліквідацію, реорганізацію або банкрутство однієї зі Сторін, а також про зміни своїх банківських реквізитів, місцезнаходження, номерів телефонів, факсів у п’ятиденний (5) строк з дня виникнення відповідних змін рекомендованим листом з повідомленням.
11.5. Цей Договір є конфіденційним документом і відомості, що містяться в ньому, не підлягають розголошенню, окрім випадків та в обсязі, що вимагається чинним законодавством або за письмовою згодою Сторін.
11.6. Підписанням даного Договору Споживач підтверджує, що умови поставки врегульовані даним Договором є справедливими і в повній мірі зрозумілими Споживачу, а вся відповідна інформація була надана Споживачу Постачальником до моменту укладення Договору.
11.7. Всі Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною та набувають чинності, якщо вони вчинені письмово та підписані уповноваженими представниками Сторін та скріплені печатками Сторін, якщо наявність та/або використання печатки передбачено установчими документами Сторін.
11.8. Всі повідомлення за цим Договором вважаються зробленими належним чином у випадку, якщо вони здійснені в письмовій формі та надіслані рекомендованим листом, кур’єром або вручені особисто за зазначеними в цьому Договорі адресами Сторін. Датою отримання таких повідомлень буде вважатися дата їх особистого вручення або дата поштового штемпеля відділу зв’язку одержувача. Оперативний обмін інформацією здійснюється між сторонами, у порядку визначеному у Додатку № 1 до цього Договору.
11.9. Сторони мають право на збір та обробку персональних даних в межах виконання зобов’язань по даному Договору для реалізації ділових відносин між Сторонами. Персональні дані Сторін захищаються Конституцією та Законом України «Про захист персональних даних». Факт підписання даного Договору – є фактом отримання згоди і повідомлення для Сторін про збір та обробку персональних даних. Жодна із Сторін не має права передавати свої права та обов’язки згідно з цим Договором третім особам без письмової згоди на це іншої Сторони.
11.10. Враховуючи, що постачання Газу Споживачу, за цим Договором, носить безперервний характер, Постачальник не пізніше останнього дня відповідного розрахункового періоду, протягом якого здійснюється постачання Газу, складає зведену податкову накладну, з урахуванням всього обсягу постачання Газу, поставленого Споживачу протягом розрахункового періоду. У випадку якщо станом на дату складання зазначеної податкової накладної сума коштів, що надійшла на поточний рахунок Постачальника як оплата (попередня оплата) за Газ, перевищує вартість обсягу поставленого протягом звітного періоду Газу, таке перевищення вважається попередньою оплатою, на суму якої складається податкова накладна, у загальному порядку, не пізніше останнього дня такого звітного періоду.
11.11. Постачальник має статус платника податку на прибуток на загальних підставах, передбачених Податковим кодексом України та зареєстрований платником податку на додану вартість.
11.12. Споживач має статус платника ________________________________________.

 

XІ. Реквізити та підписи Сторін Постачальник:

 

Постачальник:                                                                                                                                                            Споживач:

 

______________________________________                                                                                                                                        ____________________________

 

Адреса: ______________________________________                                                                                                                        Адреса:________________________________________
Код ЄДРПОУ _________________________________                                                                                                                       Код ЄДРПОУ __________________________________
Рахунок: ____________ в ПАТ КБ “Приватбанк”                                                                                                                       Рахунок: ______________ в ПАТ КБ Приватбанк
ІПН: ______________, свідоцтво ________________                                                                                                                       МФО___________________________________________
Телефон: _____________________________________                                                                                                                       ІПН:___________________, свідоцтво_____________

 

__________________________________ @gmail.com                                                                                                                       Телефон:______________________________________

 

                                                                                                                                                                                                         [email protected]   Директор                                                                                                                                                                                      Директор

 

____________________________________________ ПІБ                                                                                                                      ____________________________________________ ПІБ

 

 

 

Додаток № 1 до Договору №_____________

 

на постачання природного газу від ______________

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГІЯ СЕРВІС ЮА»,як суб’єкт ринку природного газу має ЕІС код _______________________, надалі – “Постачальник”, в особі директора ______________________________________, який діє на підставі Статуту, з однієї Сторони, та,
_______________як суб’єкт ринку природного газу має ЕІС код ___________, надалі – “Споживач”, в особі директора ____________________________________________, який діє на підставі Статуту, (далі разом іменуються – Сторони, а кожна окремо – Сторона), з метою ідентифікації Сторін, як суб’єктів ринку природного газу, визначення планових обсягів постачання/споживання природного газу, періоду постачання, режиму споживання, а також інших даних необхідних для належного виконання умов Договору на постачання природного газу (далі – Договір), уклали даний Додаток № 1, що є невід’ємною частиною Договору про наступне:

 

Січень 2020р.

 

Квітень 2020р.

 

Липень 2020р.

 

Жовтень 2020р.

 

Лютий 2020р.

 

Травень 2020р.

 

Серпень 2020р.

 

Листопад 2020р.

 

Березень 2020р.

 

Червень 2020р.

 

Вересень 2020р.

 

Грудень 2020р.

 

  

2.4. Режим споживання

Рівномірне споживання виходячи з добової норми

2.4.1. У випадку необхідності нерівномірної подачі Газу (нерівномірне споживання) на об’єкт (- и) Споживача, Споживач не пізніше 15 (п’ятнадцятого) числа місяця, що передує Газовому місяцю, у якому є необхідність нерівномірної подачі Газу, зобов’язаний узгодити із Постачальником графік нерівномірної подачі Газу, у розрізі кожної газової доби.

2.5.Порядок коригування місячних планових обсягів постачання Газу:

здійснюється Постачальником, за письмовою заявкою Споживача, наданою Постачальнику, у термін по 14 (чотирнадцяте) число місяця, що передує відповідному Газовому місяцю, щодо якого здійснюється коригування планового місячного обсягу постачання Газу.

2.6.Порядок коригування підтверджених обсягів Газу, протягом Газового місяця:

Коригування на 15 число Газового місяця здійснюється Постачальником у разі, якщо Споживач повідомив Постачальника не менше ніж за 6 (шість) робочих днів відповідно до 15 числа Газового місяця; Коригування на 25 число Газового місяця здійснюється Постачальником у разі, якщо Споживач повідомив Постачальника не менше ніж за 6 (шість) робочих днів відповідно до 25 числа Газового місяця.

2.7. Порядок оперативного обміну інформацією між Постачальником та Споживачем, протягом Газового Місяця:

оперативний обмін інформацією, щодо фактичного об’єму (обсягу) спожитого Газу Споживачем, коригування планового місячного обсягу постачання Газу, коригування підтвердженого обсягу постачання Газу, протягом Газового місяця, здійснюється Сторонами в електронному вигляді, шляхом направлення відповідної заявки/повідомлення Споживача з Електронної пошти Споживача на Електронну пошту Постачальника, в строки визначенні Договором та цим Додатком. Електронне повідомлення має містити копію відповідного документа (з підписом уповноваженої особи та відбитком печатки). Повідомлення надіслані з Електронної пошти будь-якої Сторони обов’язково підтверджуються оригіналом, у строк, що не перевищує п’ять робочих днів, від дня направлення документа Електронною поштою.

2.7.1.Контрольні дати надання Споживачем Постачальнику оперативної інформації про фактичний обсяг спожитого Газу, протягом Газового місяця:

10 (десяте), 20 (двадцяте) та останнє число Газового місяця

Постачальник:                                                                                                                                 Споживач:

Директор                                                                                                                                             Директор

________________________________ ПІБ                                                                                                 ___________________________________ ПІБ

                                                                      Додаток № 2 до Договору № _______

                                                                       на постачання природного газу від ______________

 

Порядок компенсації Постачальнику обсягу заявленої Споживачем потужності (для забезпечення транспортування природного газу, що постачається Споживачу)

            м. Київ                                                                                              «___» ____________________

            ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГІЯ СЕРВІС ЮА»,як суб’єкт ринку природного газу  має ЕІС код ___________________, надалі Постачальник, в особі директора _______________________, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та,           

            _________________,як суб’єкт ринку природного газу має ЕІС код ______________,надалі Споживач, в особі директора ____________________, що діє на підставі Статуту, з другої сторони, в подальшому разом Сторони, визначені Договором № __________ постачання природного газу від «__» грудня 2019 року, у зв’язку з прийняттям постанови НКРЕКП № 580 від 22.04.2019 року та відповідно до постанови НКРЕКП №2001 від 21.12.2018 року, з метою передбачити порядок компенсації замовлення доступу до потужності газотранспортної системи уклали даний Додаток № 2 (далі – Порядок), що є невід’ємною частиною Договору про наступне:

            терміни, що використовуються в даному Порядку вживаються в значеннях, наведених у законах України «Про ринок природного газу», у Правилах постачання природного газу, у Кодексі газотранспортної системи та у Кодексі газорозподільних систем, затверджених в установленому законом порядку та інших нормативно-правових актах.

            1.1. Постачальник, протягом строку дії Договору, замовляє та сплачує Оператору ГТС послуги транспортування природного газу газотранспортною системою, в обсязі заявленої Споживачем потужності точки виходу до газорозподільної системи Оператора ГРМ, на ліцензованій території якого знаходяться об’єкт/об’єкти Споживача, а Споживач зобов’язується відшкодувати на користь Постачальника вартість заявленої ним потужності, а у випадку її перевищення (додатково) вартість плати за перевищення заявленої потужності, виходячи з даних Оператора ГТС.

            1.2. В межах строку дії Договору, Споживач надає Постачальнику заявку на замовлення потужності, щодо відповідних періодів, у наступні строки:

            1.2.1 на газовий квартал – не пізніше ніж за 45 календарних днів до початку відповідного кварталу, щодо якого подано заявку;

            1.2.2. на газовий місяць (місяць постачання) – не пізніше ніж за 45 календарних днів до початку місяця, щодо якого подається заявка;

            1.2.3 на період однієї газової доби (відповідна доба газового місяця) – не пізніше ніж до 12 год. 00 хв. попередньої газової доби.

            1.2.4. У випадку нерівномірного споживання природного газу, Споживач може подати зведену заявку на період однієї газової доби, в якій визначити заявлену потужність, щодо кожної газової доби, відповідного газового місяця. Така заявка подається за 30 робочих днів до початку відповідного газового місяця.

            1.3.Форма заявки на замовлення потужності визначена Сторонами у Додатку № 3 до Договору.

            1.4.Заявка надсилається Споживачем з його електронної пошти, зазначеної ним у п.п. 1.1.1 Додатку № 1 до Договору, на електронну пошту Постачальника, визначену у п.1.2.2. Додатку № 1 до Договору, в порядку визначеному п. 2.7. Додатку № 1 до Договору, з наступним підтвердженням оригіналом. До моменту одержання оригіналу заявки Споживача, копія заявки надісланої Споживачем на Електронну пошту Постачальника має силу оригіналу і Сторони визнають, що у випадку виникнення будь-яких спорів така копія визнається ними як належний та допустимий доказ у суді.

            1.5.Заявлена Споживачем потужність на період газового кварталу та газового місяця розподіляється пропорційно кількості днів у відповідному газовому місця/кварталі.     1.5.1.Заявлені потужності не підлягають коригуванню у сторону зменшення.           1.5.2.Заявлені квартальні потужності не підлягають корегуванню в сторону збільшення, в будь-який інший спосіб, аніж збільшення потужності, щодо кожного конкретного газового місяця, в межах такого газового кварталу, шляхом подачі заявки на замовлення потужності на газовий місяць, у строк встановлений п.п. 1.2.2. та/або збільшення потужності, щодо кожної конкретної газової доби, в межах такого газового кварталу, шляхом подачі заявки на замовлення потужності на період газової доби, у строк встановлений п.п. 1.2.3.

            1.5.3.Заявлені місячні потужності не підлягають корегуванню в сторону збільшення, в будь-який інший спосіб, аніж збільшення потужності, щодо кожної конкретної газової доби відповідного газового місяця, в межах такого газового місяця, шляхом подачі заявки на замовлення потужності на період газової доби, у строк встановлений п.п. 1.2.3.

            1.5.4.Заявлена Споживачем потужність не може бути меншою ніж обсяг природного газу узгоджений Сторонами для постачання, щодо конкретної газової доби. У випадку погодженого Сторонами збільшення 16 обсягу постачання природного газу, щодо конкретної газової доби, якщо такий обсяг збільшення перевищує заявлену Споживачем потужність, вважається що на обсяг збільшення Споживач подав заявку на замовлення потужності на період однієї газової доби.

            2.1. Компенсація Споживачем вартості заявленої потужності, здійснюється Постачальнику за тарифом встановленим Оператору ГТС, відповідною постановою НКРЕКП, чинною станом на дату подання відповідної заявки Споживача, із наступним можливим коригуванням, внаслідок внесення відповідних змін актами НКРЕКП.

            2.2. Станом на дату підписання даного Додатку 2, компенсація вартості заявленої Споживачем потужності здійснюється виходячи з встановленого постановою НКРЕКП від 21.12.2018 р. № 2001 тарифу для віртуальної точки виходу з невизначеним фізичним розташуванням до газорозподільних систем, що становить 157,19 грн. (сто п’ятдесят сім грн. 19 коп.) за 1000 куб. м. на добу, без ПДВ та не включається до ціни Газу.

            2.3. Споживач зобов’язується компенсувати на користь Постачальника вартість заявленої потужності у наступному порядку:

            2.3.1. компенсація вартості потужності заявленої на газовий квартал, здійснюється Споживачем помісячно, не пізніше ніж за 3 (три) робочі дні до початку першого та наступних газових місяців, відповідного газового кварталу, у розмірі 100% місячної вартості заявленої потужності. Сума компенсації місячної вартості (в межах газового кварталу) заявленої потужності визначається як добуток обсягу місячної заявленої потужності та тарифу віртуальної точки виходу з невизначеним фізичним розташуванням до газорозподільних систем.

            2.3.2. компенсація вартості потужності заявленої на газовий місяць, здійснюється Споживачем не пізніше ніж за 3 (три) робочі дні до 01 числа відповідного газового місяця, у розмірі 100% місячної вартості заявленої потужності. Сума компенсації місячної вартості заявленої потужності визначається як добуток обсягу місячної заявленої потужності та тарифу віртуальної точки виходу з невизначеним фізичним розташуванням до газорозподільних систем.

            2.3.3. компенсація вартості потужності заявленої на період однієї газової доби, здійснюється Споживачем, за результатами відповідного газового місяця, до якого належить газова доба, у термін до 3 (третього) числа місяця наступного за газовим місяцем, до якого належить відповідна газова доба, у розмірі 100% вартості сум заявлених потужностей на період однієї газової доби, протягом газового місяця. Сума компенсації місячної вартості заявлених протягом газового місяця потужностей на період однієї газової доби, які належать до такого газового місяця, визначається як добуток обсягу замовлених потужностей (сума обсягів заявлених потужностей, згідно заявок Споживача поданих протягом газового місяця) на період однієї газової доби та тарифу віртуальної точки виходу з невизначеним фізичним розташуванням до газорозподільних систем.

            2.3.4. У випадку перевищення заявленої Споживачем потужності, Споживач зобов’язаний компенсувати на користь Постачальника плату за перевищення заявленої ним потужності, за результатами відповідного газового місяця, шляхом 100% оплати вартості плати за перевищення, у термін до 18 (вісімнадцятого числа) місяця наступного за газовим місяцем у якому Споживачем допущено таке перевищення. Сума компенсації вартість обсягу перевищення заявленої потужності визначається як добуток обсягу перевищення, відносно кожної газової доби (за даними Оператора ГТС), тарифу віртуальної точки виходу з невизначеним фізичним розташуванням до газорозподільних систем та подвійного коефіцієнту до тарифу на обсяг перевищення.

            2.3.5. Вартість заявленої потужності компенсується Споживачем Постачальнику, незалежно від того, чи була повністю використана заявлена потужність.

            2.4. Компенсація вартості заявленої потужності проводиться Споживачем шляхом перерахування компенсації вартості заявленої потужності за наступними реквізитами: Рахунок: ___________________________________________________________.

            2.4.1. Компенсація плати за перевищення заявленої потужності проводиться Споживачем на підставі копії рахунку-фактури на компенсацію плати за перевищення заявленої потужності, направленої Споживачу у термін по 15 число місяця наступного за відповідним газовим місяцем на його Електронну пошту, з наступним підтвердженням оригіналом.

            2.5. Сторони погодили, що компенсація вартості заявлених потужностей та компенсація плати за перевищення заявлених потужностей оформлюються окремими актами. Акти оформлюються Сторонами протягом трьох днів, з моменту оплати Споживачем на користь Постачальника відповідних сум компенсації. Акти датуються днем зарахування грошових коштів у сумі вартості виплачених компенсацій на поточний рахунок Постачальника.

            2.6. У разі встановлення НКРЕКП нових тарифів для Оператора ГТС або застосування Оператором ГТС, в законний спосіб, нових тарифів та/або коефіцієнтів до тарифу, визначеному у пункті 2.2. цього Додатку, такі тарифи/коефіцієнти є обов’язковими для Споживача для розрахунків з Постачальником без підписання Додаткових угод.

            2.7. Компенсація вартості заявленої потужності/компенсація плати за перевищення заявленої потужності здійснюється Споживачем окремими платежами із зазначенням «відшкодування вартості 17 замовленої (договірної) потужності», код ДКПП 49.50.1.

            2.8. У разі не здійснення Споживачем повної компенсації вартості заявленої потужності та/або не здійснення компенсації плати за перевищення заявленої потужності, Споживач несе ризик настання для нього негативних наслідків визначених Договором, у зв’язку із проведенням неповних/несвоєчасних розрахунків.

            2.9. Обсяг фактично використаної Споживачем потужності дорівнює обсягу фактично спожитого Споживачем Газу, протягом кожної газової доби, відповідного розрахункового періоду, що визначається за даними Оператора ГТС (даними інформаційної платформи) або Оператора ГРМ, на підставі звітності поданої Споживачем, в установленому законом порядку, якщо такі дані містять розбіжності, які належним чином підтверджені Споживачем. До моменту встановлення правомірності таких розбіжностей, відповідним судовим рішенням, що набрало законної сили, дані для компенсації Постачальнику фактично використаної Споживачем потужності, визначаються відповідно до даних Оператора ГТС.

            2.10. В разі порушення Споживачем порядку та строків сплати компенсації, згідно з цим Порядком:

            2.11. Споживач сплачує Постачальнику пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період, за який сплачується пеня. Пеня нараховується від суми простроченого платежу за кожен день протягом всього періоду прострочення і не обмежується 6-місячним строком згідно ч.6 ст. 232 Господарського кодексу України.

            2.12. Споживач несе ризик настання негативних наслідків, визначених Договором.

 

Постачальник:                                                                                                                                                                   Споживач

Директор                                                                                                                                                                               Директор

 

______________________ ПІБ                                                                                                                                                   _______________________ ПІБ

                                                                      Додаток № 2 до Договору № _______

                                                                       на постачання природного газу від ______________

 

Порядок компенсації Постачальнику обсягу заявленої Споживачем потужності (для забезпечення транспортування природного газу, що постачається Споживачу)

            м. Київ                                                                                                                                                                                                                        «___» ____________________

            ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГІЯ СЕРВІС ЮА»,як суб’єкт ринку природного газу  має ЕІС код ___________________, надалі Постачальник, в особі директора _______________________, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та,           

            _________________,як суб’єкт ринку природного газу має ЕІС код ______________,надалі Споживач, в особі директора ____________________, що діє на підставі Статуту, з другої сторони, в подальшому разом Сторони, визначені Договором № __________ постачання природного газу від «__» грудня 2019 року, у зв’язку з прийняттям постанови НКРЕКП № 580 від 22.04.2019 року та відповідно до постанови НКРЕКП №2001 від 21.12.2018 року, з метою передбачити порядок компенсації замовлення доступу до потужності газотранспортної системи уклали даний Додаток № 2 (далі – Порядок), що є невід’ємною частиною Договору про наступне:

            терміни, що використовуються в даному Порядку вживаються в значеннях, наведених у законах України «Про ринок природного газу», у Правилах постачання природного газу, у Кодексі газотранспортної системи та у Кодексі газорозподільних систем, затверджених в установленому законом порядку та інших нормативно-правових актах.

            1.1. Постачальник, протягом строку дії Договору, замовляє та сплачує Оператору ГТС послуги транспортування природного газу газотранспортною системою, в обсязі заявленої Споживачем потужності точки виходу до газорозподільної системи Оператора ГРМ, на ліцензованій території якого знаходяться об’єкт/об’єкти Споживача, а Споживач зобов’язується відшкодувати на користь Постачальника вартість заявленої ним потужності, а у випадку її перевищення (додатково) вартість плати за перевищення заявленої потужності, виходячи з даних Оператора ГТС.

            1.2. В межах строку дії Договору, Споживач надає Постачальнику заявку на замовлення потужності, щодо відповідних періодів, у наступні строки:

            1.2.1 на газовий квартал – не пізніше ніж за 45 календарних днів до початку відповідного кварталу, щодо якого подано заявку;

            1.2.2. на газовий місяць (місяць постачання) – не пізніше ніж за 45 календарних днів до початку місяця, щодо якого подається заявка;

            1.2.3 на період однієї газової доби (відповідна доба газового місяця) – не пізніше ніж до 12 год. 00 хв. попередньої газової доби.

            1.2.4. У випадку нерівномірного споживання природного газу, Споживач може подати зведену заявку на період однієї газової доби, в якій визначити заявлену потужність, щодо кожної газової доби, відповідного газового місяця. Така заявка подається за 30 робочих днів до початку відповідного газового місяця.

            1.3.Форма заявки на замовлення потужності визначена Сторонами у Додатку № 3 до Договору.

            1.4.Заявка надсилається Споживачем з його електронної пошти, зазначеної ним у п.п. 1.1.1 Додатку № 1 до Договору, на електронну пошту Постачальника, визначену у п.1.2.2. Додатку № 1 до Договору, в порядку визначеному п. 2.7. Додатку № 1 до Договору, з наступним підтвердженням оригіналом. До моменту одержання оригіналу заявки Споживача, копія заявки надісланої Споживачем на Електронну пошту Постачальника має силу оригіналу і Сторони визнають, що у випадку виникнення будь-яких спорів така копія визнається ними як належний та допустимий доказ у суді.

            1.5.Заявлена Споживачем потужність на період газового кварталу та газового місяця розподіляється пропорційно кількості днів у відповідному газовому місця/кварталі.     1.5.1.Заявлені потужності не підлягають коригуванню у сторону зменшення.           1.5.2.Заявлені квартальні потужності не підлягають корегуванню в сторону збільшення, в будь-який інший спосіб, аніж збільшення потужності, щодо кожного конкретного газового місяця, в межах такого газового кварталу, шляхом подачі заявки на замовлення потужності на газовий місяць, у строк встановлений п.п. 1.2.2. та/або збільшення потужності, щодо кожної конкретної газової доби, в межах такого газового кварталу, шляхом подачі заявки на замовлення потужності на період газової доби, у строк встановлений п.п. 1.2.3.

            1.5.3.Заявлені місячні потужності не підлягають корегуванню в сторону збільшення, в будь-який інший спосіб, аніж збільшення потужності, щодо кожної конкретної газової доби відповідного газового місяця, в межах такого газового місяця, шляхом подачі заявки на замовлення потужності на період газової доби, у строк встановлений п.п. 1.2.3.

            1.5.4.Заявлена Споживачем потужність не може бути меншою ніж обсяг природного газу узгоджений Сторонами для постачання, щодо конкретної газової доби. У випадку погодженого Сторонами збільшення 16 обсягу постачання природного газу, щодо конкретної газової доби, якщо такий обсяг збільшення перевищує заявлену Споживачем потужність, вважається що на обсяг збільшення Споживач подав заявку на замовлення потужності на період однієї газової доби.

            2.1. Компенсація Споживачем вартості заявленої потужності, здійснюється Постачальнику за тарифом встановленим Оператору ГТС, відповідною постановою НКРЕКП, чинною станом на дату подання відповідної заявки Споживача, із наступним можливим коригуванням, внаслідок внесення відповідних змін актами НКРЕКП.

            2.2. Станом на дату підписання даного Додатку 2, компенсація вартості заявленої Споживачем потужності здійснюється виходячи з встановленого постановою НКРЕКП від 21.12.2018 р. № 2001 тарифу для віртуальної точки виходу з невизначеним фізичним розташуванням до газорозподільних систем, що становить 157,19 грн. (сто п’ятдесят сім грн. 19 коп.) за 1000 куб. м. на добу, без ПДВ та не включається до ціни Газу.

            2.3. Споживач зобов’язується компенсувати на користь Постачальника вартість заявленої потужності у наступному порядку:

            2.3.1. компенсація вартості потужності заявленої на газовий квартал, здійснюється Споживачем помісячно, не пізніше ніж за 3 (три) робочі дні до початку першого та наступних газових місяців, відповідного газового кварталу, у розмірі 100% місячної вартості заявленої потужності. Сума компенсації місячної вартості (в межах газового кварталу) заявленої потужності визначається як добуток обсягу місячної заявленої потужності та тарифу віртуальної точки виходу з невизначеним фізичним розташуванням до газорозподільних систем.

            2.3.2. компенсація вартості потужності заявленої на газовий місяць, здійснюється Споживачем не пізніше ніж за 3 (три) робочі дні до 01 числа відповідного газового місяця, у розмірі 100% місячної вартості заявленої потужності. Сума компенсації місячної вартості заявленої потужності визначається як добуток обсягу місячної заявленої потужності та тарифу віртуальної точки виходу з невизначеним фізичним розташуванням до газорозподільних систем.

            2.3.3. компенсація вартості потужності заявленої на період однієї газової доби, здійснюється Споживачем, за результатами відповідного газового місяця, до якого належить газова доба, у термін до 3 (третього) числа місяця наступного за газовим місяцем, до якого належить відповідна газова доба, у розмірі 100% вартості сум заявлених потужностей на період однієї газової доби, протягом газового місяця. Сума компенсації місячної вартості заявлених протягом газового місяця потужностей на період однієї газової доби, які належать до такого газового місяця, визначається як добуток обсягу замовлених потужностей (сума обсягів заявлених потужностей, згідно заявок Споживача поданих протягом газового місяця) на період однієї газової доби та тарифу віртуальної точки виходу з невизначеним фізичним розташуванням до газорозподільних систем.

            2.3.4. У випадку перевищення заявленої Споживачем потужності, Споживач зобов’язаний компенсувати на користь Постачальника плату за перевищення заявленої ним потужності, за результатами відповідного газового місяця, шляхом 100% оплати вартості плати за перевищення, у термін до 18 (вісімнадцятого числа) місяця наступного за газовим місяцем у якому Споживачем допущено таке перевищення. Сума компенсації вартість обсягу перевищення заявленої потужності визначається як добуток обсягу перевищення, відносно кожної газової доби (за даними Оператора ГТС), тарифу віртуальної точки виходу з невизначеним фізичним розташуванням до газорозподільних систем та подвійного коефіцієнту до тарифу на обсяг перевищення.

            2.3.5. Вартість заявленої потужності компенсується Споживачем Постачальнику, незалежно від того, чи була повністю використана заявлена потужність.

            2.4. Компенсація вартості заявленої потужності проводиться Споживачем шляхом перерахування компенсації вартості заявленої потужності за наступними реквізитами: Рахунок: ___________________________________________________________.

            2.4.1. Компенсація плати за перевищення заявленої потужності проводиться Споживачем на підставі копії рахунку-фактури на компенсацію плати за перевищення заявленої потужності, направленої Споживачу у термін по 15 число місяця наступного за відповідним газовим місяцем на його Електронну пошту, з наступним підтвердженням оригіналом.

            2.5. Сторони погодили, що компенсація вартості заявлених потужностей та компенсація плати за перевищення заявлених потужностей оформлюються окремими актами. Акти оформлюються Сторонами протягом трьох днів, з моменту оплати Споживачем на користь Постачальника відповідних сум компенсації. Акти датуються днем зарахування грошових коштів у сумі вартості виплачених компенсацій на поточний рахунок Постачальника.

            2.6. У разі встановлення НКРЕКП нових тарифів для Оператора ГТС або застосування Оператором ГТС, в законний спосіб, нових тарифів та/або коефіцієнтів до тарифу, визначеному у пункті 2.2. цього Додатку, такі тарифи/коефіцієнти є обов’язковими для Споживача для розрахунків з Постачальником без підписання Додаткових угод.

            2.7. Компенсація вартості заявленої потужності/компенсація плати за перевищення заявленої потужності здійснюється Споживачем окремими платежами із зазначенням «відшкодування вартості 17 замовленої (договірної) потужності», код ДКПП 49.50.1.

            2.8. У разі не здійснення Споживачем повної компенсації вартості заявленої потужності та/або не здійснення компенсації плати за перевищення заявленої потужності, Споживач несе ризик настання для нього негативних наслідків визначених Договором, у зв’язку із проведенням неповних/несвоєчасних розрахунків.

            2.9. Обсяг фактично використаної Споживачем потужності дорівнює обсягу фактично спожитого Споживачем Газу, протягом кожної газової доби, відповідного розрахункового періоду, що визначається за даними Оператора ГТС (даними інформаційної платформи) або Оператора ГРМ, на підставі звітності поданої Споживачем, в установленому законом порядку, якщо такі дані містять розбіжності, які належним чином підтверджені Споживачем. До моменту встановлення правомірності таких розбіжностей, відповідним судовим рішенням, що набрало законної сили, дані для компенсації Постачальнику фактично використаної Споживачем потужності, визначаються відповідно до даних Оператора ГТС.

            2.10. В разі порушення Споживачем порядку та строків сплати компенсації, згідно з цим Порядком:

            2.11. Споживач сплачує Постачальнику пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період, за який сплачується пеня. Пеня нараховується від суми простроченого платежу за кожен день протягом всього періоду прострочення і не обмежується 6-місячним строком згідно ч.6 ст. 232 Господарського кодексу України.

            2.12. Споживач несе ризик настання негативних наслідків, визначених Договором.

 

Постачальник:                                                                                                                     Споживач                                                                                                           

Call Now Button
Перейти до панелі інструментів